Segélyhívások

107

105

104

 

112

MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN?

Jelenlegi hely

Címlap » Önkormányzat

Közzétételi lista

Nyomtatóbarát változatEmail

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.  A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei  ELÉRHETŐSÉGEK Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat


2. Aközfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai  SZERVEZETI FELÉPÍTÉS


3. Aközfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) ELÉRHETŐSÉGEK


4. Aszervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend Vezetők elérhetőségei


5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége KÉPVISELŐ-TESTÜLET


6. Aközfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde

 

Különös KÖZZÉTÉTELI LISTA

Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde alapító okirata

A Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde intézmény adatai

Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde bemutatása

Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde Munkaterv 2022-2023. nevelési év 

Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde HÁZIREND

Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde „Gyermekkert” Helyi Nevelési Programja

Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat (hatályos: 2022.09.01-től)

Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde Gyakornoki Szabályzat

 


7. Aközfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

A közfeladatot ellátó szerv ezen adatok feltöltésében nem érintett.


8. Aközfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

A közfeladatot ellátó szerv ezen adatok feltöltésében nem érintett.


9. Aközfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye 
Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde

Különös Közzétételi Lista

Alapító okirat

 


10. Aközfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve A MI ÚJSÁGUNK


11. Aközfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI  FŐOSZTÁLY


II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

  1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Szervezeti és Működési Szabályzat


2. Ahelyi önkormányzat önként vállalt feladatai
Szervezeti és Működési Szabályzat 1. melléklet


3. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Ügyintézők, ügyfélfogadás, letölthető nyomtatványok, ügyleírások

 


4. Aközfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybe-vételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Közép-Duna Vidéke Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás: www.kdv.hu

Depónia Kft. - http://www.deponia.hu/

Ivóvíz és csatornaszolgáltatás: Bakonykarszt Zrt. - http://bakonykarszt.hu/

2003 evi 14 onk rendelet az onkormanyzati tulajdonu kozuzemi vizmubol szolgaltatott ivovizert es a kozuzemi csatornahasznalatert fizetendo dijrol

 


5. Aközfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei


6. Aközfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke A MI ÚJSÁGUNK


7. Atestületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata
A Képviselő-testület éves munkaterve
A Képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvei

2015 évi képviselő-testületi jegyzőkönyvek és mellékletei

BURSA 2015. döntés


8. Atörvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok;
a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Előterjesztések


9. Aközfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények


10.  A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk Hírek, aktualitások


11. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai -


12. Aközérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve


13. Aközfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Statisztikai jelentések
  


14. Aközérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai  KSH


  1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

A közfeladatot ellátó szerv ezen adatok feltöltésében nem érintett.

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

1. Aközfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
Költségvetés 2014
Zárszámadás


2. Aközfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
Költségvetés 2014


3. Aközfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond 


4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

   A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani


5. Akoncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A közfeladatot ellátó szerv ezen adatok feltöltésében nem érintett.


6. Aközfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések civil_szervezetek_tamogatasai_2013


7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

A közfeladatot ellátó szerv ezen adatok feltöltésében nem érintett.


8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) 

Közbeszerzési szabályzat

2015._evi_kozbeszerzesi_terv

2015. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítással egységes szerkezetben

2016. évi közbeszerzési terv 

 

 

 

2024. július 21. Dániel napja van

e-Papír

Naptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
December 2014