Segélyhívások

107

105

104

 

112

MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN?

Jelenlegi hely

Címlap

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK IGÉNYLÉSE

Nyomtatóbarát változatEmail

Ősi Község Önkormányzata által a településen nyújtható szociális támogatások (települési támogatás) feltételeit a települési szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) rendeletében szabályozza.

2015 évi 6. rendelet a települési szociális ellátásokról

 

A települési támogatások formái:

a) rendkívüli települési támogatás

b) gyógyszertámogatás

c) havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás

b) lakhatási támogatás

c) betegápolási támogatás

f) egészségi állapotra tekintettel havi rendszerességgel megállapított települési támogatás, és

g) lakásvásárlók szociális támogatása.

 

Nyomtatványok a támogatások igényléséhez (itt letölthetők):

Munkáltatói jövedelemigazolás nyomtatvány

Települési támogatás (rendkívüli települési támogatás, gyógyszertámogatás, havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás, egészségi állapotra tekintettel megállapított települési támogatás, lakásvásárlók szociális támogatása) iránti kérelem.

Lakhatási támogatás iránti kérelem.

Betegápolási támogatás iránti kérelem nyomtatványok.

 

AZ EGYES TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ FŐBB FELTÉTELEK

...

 

Rendkívüli települési támogatás:

Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni és családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegnek 130%-át (37.050,- Ft), egyedül élő és gyermekét egyedül gondozó szülő esetén, valamint a (3) bekezdés b) pontjába tartozó kérelem esetén annak 180%-át (51.300,- Ft) nem haladja meg.

Rendkívüli települési támogatás nyújtható különösen

a) napi létfenntartási kiadások biztosítása érdekében

b) elemi kárra, bűncselekményre való hivatkozásra tekintettel

c) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként

d) beiskolázási költségek enyhítése érdekében és

e) gyermekintézményben megfizetendő térítési díjhoz való hozzájárulásként.

 

 

Gyógyszertámogatás:

Gyógyszertámogatás állapítható meg eseti, vagy rendszeres gyógyszerkiadásainak enyhítésére azon személy részére, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegnek 130%-át (37.050,- Ft) egyedül élő és gyermekét egyedül gondozó szülő esetén annak 180%-át (51.300,- Ft) nem haladja meg. A gyógyszertámogatási célú kérelemhez be kell nyújtani a kérelemmel érintett, gyógyszertár által beárazott vényt is.

 

Havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás:

Havi rendszerességgel települési támogatás azon személy számára állapítható meg, aki semmiféle jövedelemmel nem rendelkezik, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át (22.800,- Ft-ot). A havi rendszerességgel járó önkormányzati segély mértéke nem haladhatja meg a havi 5.000,- Ft-ot.

 

Lakhatási támogatás:

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás, melyet elsősorban természetbeni formában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

Támogatásban részesíthető a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére tekintettel a feltételek együttes fennállása esetén az a személy,

a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át (71.250,- Ft),

b) a háztartásban élők egyikének sincs vagyona és

c) a támogatással érintett ingatlan vonatkozásában az azzal kapcsolatban felmerülő költségeket a természetbeni folyósítással érintett közüzemi számlával igazolja.

A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.  Külön lakásnak kell tekinteni az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

A támogatás havi összege a háztartás egy főre jutó jövedelmétől függően kerül megállapításra.

A támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

a) 50 %-ig terjedő egy főre jutó jövedelem esetén 6000,- Ft,

b) 50 %-ától 75 %-áig terjedő egy főre jutó jövedelem esetén 5000,- Ft,

c) 75 %-ától 100 %-áig terjedő egy főre jutó jövedelem esetén 4000,- Ft,

d) 100 %-ától 150 %-áig terjedő egy főre jutó jövedelem esetén 3000,- Ft,

e) 150 %-ától 200 %-áig terjedő egy főre jutó jövedelem esetén 2500,- Ft, és

f) 200 %-ától 250 %-áig terjedő egy főre jutó jövedelem esetén 2000,- Ft.

A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától kell megállapítani, egy év időtartamra.

A lakhatási támogatás iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

 

Betegápolási támogatás:

Betegápolási támogatásban részesíthető a 18. életévét betöltött tartósan beteg, önmaga ellátására képtelen, állandó felügyeletre szoruló közeli hozzátartozójának az ápolására, gondozására tekintettel a feltételek együttes fennállása esetén az a személy,

a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegek 100%-át (28.500,- Ft), egyedülálló esetében 150 %-át 42.750,- Ft) nem haladja meg,

b) keresőtevékenységet nem végez,

c) rendszeres pénzellátásban nem részesül,

d) a gondozás más módon nem oldható meg, vagy a gondozás más módja az önkormányzat számára nagyobb költséget jelentene és

e) a Szoctv. rendelkezései szerinti ápolási díjra nem jogosult.

A betegápolási támogatás iránti kérelmet a szociális rendelet 4. melléklete szerinti kérelem nyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell az 5. melléklet szerinti háziorvosi igazolást.

Tartósan beteg az a személy, aki önmaga ellátására képtelen, állandó felügyeletre szorul, és ezt a tényt háziorvosa a rendelet 5. melléklete szerinti nyomtatványon igazolja.

 

Egészségi állapotra való tekintettel nyújtott települési támogatás:

Egészségi állapotára tekintettel rendszeres települési támogatásra jogosult az a nyugdíjkorhatárt be nem töltött, álláskeresési ellátásra, rendszeres pénzellátásra nem jogosult jövedelem nélküli személy, aki

a) legalább 30 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és erről az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetnek az egészségkárosodás minősítését tartalmazó érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalást vagy szakvéleményt csatol,

b) pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége a közfoglalkoztatásban való részvételét akadályozza, vagy kizárja, és erről szakorvosi véleményt csatol,

c) gyermeket vár, és ezt terhesgondozási kiskönyvvel igazolja, vagy

d) Térségi Népjóléti Gondozási Központ Családsegítő Szolgálat (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) javaslatának figyelembevételével, amennyiben a közfoglalkoztatásra irányuló munkaviszonyt azért nem létesített, mert a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton 6 hónapon belül legalább két alkalommal „nem alkalmas” minősítést kapott.

Akkor állapítható meg támogatás, ha családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át (22.800,- Ft), és vagyona nincs.

A támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a.

 

Lakásvásárlók szociális támogatása:

Lakásvásárlók szociális támogatására jogosult az a személy, aki Ősi község közigazgatási területén lakóingatlant vásárol annak érdekében, hogy a községben letelepedjen.

A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha az ingatlanszerzést a kérelmet benyújtó okirattal (földhivatal által kiállított tulajdoni lappal, vagy adásvételi szerződéssel) igazolja, és a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.

támogatás iránti kérelem az ingatlanban történő lakcím létesítését követő 60 napon belül nyújtható be.

 

2024. június 14. Vazul napja van

e-Papír

Naptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
December 2015